תקנון האתר ובית רדיקל

רדיקל – בית לרעיונות בע"מ (חל"צ), ח.פ מס' 516414307 (להלן: "רדיקל") מברכת את בחירתך לגלוש באתר האינטרנט שלנו בכתובת: WWW.RADICAL.ORG.IL (להלן: ״האתר״).

תקנון האתר

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
 2. אתר האינטרנט של רדיקל – בית לרעיונות הינו אתר מכירות שבאמצעותו יכולים גולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם לרכוש כותרים מקטלוג המוצרים של רדיקל. בנוסף, מציג האתר תכנים נוספים הקשורים במוצרי רדיקל וברעיונות אותם היא מבקשת לקדם. האתר הינו בבעלות רדיקל.
 3. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה  כולל, אך אינו מוגבל ל– כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר. רדיקל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי ההשתתפות בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 4. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל. תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (לדוגמה: טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
 5. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין למערכת את פרטיו האישיים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר. החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולדאוג שלא יועברו לשום גורם אחר, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק והמקובלים בשוק לעניין אבטחת מידע.
 6. הזנת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו ו/או לכל צד ג'.
 7. החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי.
 8. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע”מ (אלא אם צויין אחרת במפורש) ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
  המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח על פי המחירים המעודכנים. רדיקל רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות. כמו כן, רדיקל רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. רישומי המחשב של רדיקל בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 1. תמונות המוצרים המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות את רדיקל. רדיקל אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 2. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 5 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן באחריות או בשליטת רדיקל.
 3. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 5 יום מיום ההזמנה באתר), וככל שהאבדה נגרמה שלא באשמת המזמין, יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 4. רדיקל לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 5. רדיקל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית כלשהי המבוצעת באתר שלא נעשתה על ידה או על ידי מי מטעמה.
 6. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, אם בוטלה עסקה מטעם הלקוח, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום, ולכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה, וזאת כל עוד ההזמנה לא נשלחה ללקוח. באם נשלחה ההזמנה ללקוח, יבוצע החזר לאחר שההזמנה הושבה להוצאה, והמוצר שהיה בהזמנה נמצא במצב טוב.
 7. רדיקל שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. רדיקל עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, ורדיקל לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת רדיקל ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית רדיקל להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 9. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית רדיקל, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 10. רדיקל שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
 11. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
 12. פניות מכל סוג ניתן להעביר באמצעים הבאים: בטלפון מס’ 055-504-8399, או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת – Ideas@radical.org.il.
 13. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 14. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

בית רדיקל

 1. בית רדיקל נמצא במתחם 3426, אשר נמצא בכתובת התחייה 29, ת"א-יפו 6816932). השימוש בבית רדיקל מיועד לשימוש חברי רדיקל בלבד.
 2. חברות בבית רדיקל כוללת הטבות שונות, כפי שאלה מתפרסמות מעת לעת באתר רדיקל. החברות בבית רדיקל כוללת צ'יפ אישי המשמש לכניסה לבית ואין להעבירו לאחר.
 3. רדיקל מציעה שני מסלולי חברות בבית: מחיריהם ותנאיהם העיקריים של המסלולים מפורטים במחירון בית רדיקל.
 4. רדיקל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במסלולים המוצעים, תנאיהם ומחיריהם.
 5. התשלום בגין החברות בבית הקבועים מתבצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס האשראי.
 6. ניתן להפסיק את החברות בבית רדיקל בכל עת, באמצעות משלוח הודעת ביטול, הכוללת את שם הלקוח, ומספר ת.ז. שלו, באחת מן הדרכים הבאות:
ביטול בסיוע נציגי הארגון בבית רדיקלבטלפון מס’ – 055-504-8399באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת – Ideas@radical.org.il
 1. החברות בבית רדיקל היא על בסיס חודשי, אשר מתחיל ביום התשלום ומתחדש מדי חודש בחודשו. במקרה של הודעה על הפסקת החברות (להלן: "יום הביטול"), יוכל החבר להמשיך להינות מהטבות החברות עד לסיום חברותו הרשמי (להלן: "יום פקיעות החברות").
 2. ביטול שמתבצע מול חברת אשראי עשוי לקחת עד 10 ימי עסקים.
 3. לא יינתן החזר כספי בגין תקופת חברות שלא נוצלה על ידי החבר.
 4. חברי בית רדיקל מתבקשים להתנהג בצורה הולמת, לא להרים את הקול ולהעביר את המכשיר הנייד למצב שקט בזמן שהותם במקום.
 5. חבר שמשתמש בטלפון/אייפד/לפטופ לצורך צפייה בסרטונים או האזנה למוסיקה, חייב להשתמש באוזניות.
 6. שעות הפעילות בבית רדיקל נקבעות לפי שיקול דעת ההנהלה. ייתכנו זמנים שבהם המתחם כולו או חלקים ממנו יהיו סגורים לצרכי אירועים פרטיים או לצרכים אחרים, ללא הודעה מראש.
 7. בית רדיקל אינו אחראי לאובדן ו/או גניבת חפצים במתחם.
 8. אין להכניס לבית רדיקל אלכוהול, סמים, בעלי חיים (למעט כלבי נחייה) וכלי רכב (בהם קורקינטים ואופניים רגילים או חשמליים).
 9. הנהלת בית רדיקל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מחבר לעזוב את המקום ו/או את הזכות לבטל את חברותו אם היא סבורה שהתנהגותו אינה עומדת בדרישות התקנון או בסטנדרטים הנהוגים במקום.
 10. ההשתתפות באירועי בית רדיקל, וכן בהכשרות, סדנאות ופעילויות נוספות המתקיימות במקום, מוגבלת לחברי בית רדיקל והיא מותנית בהרשמה מראש באתר האינטרנט של רדיקל. לחילופין, חברי בית רדיקל מוזמנים להגיע למקום ולהשתתף בפעילויות השונות על בסיס מקום פנוי, ככל שקיים.
 11. חברי בית רדיקל רשאים לבטל את רישומו לפעילות כלשהי עד 10 שעות לפניה. חברי הבית שביטלו את רישומם פחות מ-10 שעות לפני האירוע, או שלא הגיעו כלל, ייחשבו כאילו השתתפו באותו האירוע והוא יגרע ממניין האירועים להם הם זכאים כחלק מחברותם בבית.
 12. רדיקל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי החברות בבית בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

כתובת מייל לפניות ideas@radical.org.il