עמוד תקנון ומשלוחים

רדיקל בית לרעיונות בע״מ מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו
בכתובת: WWW.RADICAL.ORG.IL (״האתר״).

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
 2. אתר האינטרנט של רדיקל – בית לרעיונות הינו אתר מכירות שבאמצעותו יכולים גולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם לרכוש כותרים מקטלוג הספרים של רדיקל – בית לרעיונות. בנוסף, מציג האתר תכנים נוספים הקשורים בספרי רדיקל וברעיונות אותם היא מבקשת לקדם. האתר הינו בבעלות רדיקל – בית לרעיונות בע"מ (חל"צ).
 3. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה כולל, אך אינו מוגבל ל– כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר. רדיקל – בית לרעיונות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי ההשתתפות בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 4. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל. תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (לדוגמה: טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
 5. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין למערכת את פרטיו האישיים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר. החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור עלהפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולדאוג שלא יועברו לשום גורם אחר, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק והמקובלים בשוק לעניין אבטחת מידע.
 6. הזנת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו ו/או לכל צד ג'.
 7. החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי.
 8. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע”מ (אלא אם צויין אחרת במפורש) ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הספרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח על פי המחירים המעודכנים. רדיקל – בית לרעיונות רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות. כמו כן, רדיקל – בית לרעיונות רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. רישומי המחשב של רדיקל – בית לרעיונות בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 1. תמונות הספרים המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות את רדיקל – בית לרעיונות. רדיקל – בית לרעיונות אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הספרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 2. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 5 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן באחריות או בשליטת רדיקל – בית לרעיונות.
 3. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 5 יום מיום ההזמנה באתר), וככל שהאבדה נגרמה שלא באשמת המזמין, יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 4. רדיקל – בית לרעיונות לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 5. רדיקל – בית לרעיונות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית כלשהי המבוצעת באתר שלא נעשתה על ידה או על ידי מי מטעמה.
 6. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, אם בוטלה עסקה מטעם הלקוח, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום, ולכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה, וזאת כל עוד ההזמנה לא נשלחה ללקוח. באם נשלחה ההזמנה ללקוח, יבוצע החזר לאחר שההזמנה הושבה להוצאה, והמוצר שהיה בהזמנה נמצא במצב טוב.
 7. רדיקל – בית לרעיונות שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. רדיקל – בית לרעיונות עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, ורדיקל – בית לרעיונות לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת רדיקל – בית לרעיונות ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית רדיקל – בית לרעיונות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 9. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית רדיקל – בית לרעיונות, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 10. רדיקל – בית לרעיונות שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
 11. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

 

כתובת מייל לפניות ideas@radical.org.il